20 Bài tập ôn Toán 8 Chương 3 Hình học - Làm thế nào để ôn tập hiệu quả?

Bạn đang tìm kiếm các bài tập ôn tập Hình học lớp 8 để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về 20 bài...

Bạn đang tìm kiếm các bài tập ôn tập Hình học lớp 8 để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về 20 bài tập ôn Toán 8 Chương 3 Hình học, cung cấp lời giải chi tiết cho từng bài tập. Bạn sẽ học cách làm bài tập một cách chi tiết và dễ hiểu.

20 Bài tập ôn Toán 8 Chương 3 Hình học - Tìm hiểu và giải quyết từng bài tập

Bài 1: Cho hình vẽ biết DE // BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

20 Bài tập ôn Toán 8 Chương 3 Hình học có đáp án chi tiết

Lời giải:

Đáp án đúng là A.

Bài 2: Chỉ ra câu sai?

20 Bài tập ôn Toán 8 Chương 3 Hình học có đáp án chi tiết

Lời giải:

Đáp án đúng là C.

Bài 3: Chỉ ra 1 tỉ số sai nếu áp dụng định lý Talet, biết ABCD là hình bình hành:

20 Bài tập ôn Toán 8 Chương 3 Hình học có đáp án chi tiết

Lời giải:

Đáp án đúng là B.

Bài 4: Cho hai tam giác MNP và QRS đồng dạng với nhau theo tỉ số k. Tỷ số diện tích của 2 tam giác MNP và QRS là:

A. k
B. 1/k
C. k2
D. 2k

Lời giải:

Đáp án đúng là C.

Bài 5: Cho ΔMNP ~ ΔHGK có tỉ số chu vi. Khi đó:

Lời giải:

Đáp án đúng là A.

Bài 6: Cho ΔABC và ΔXYZ đồng dạng. Đỉnh A tương ứng với đỉnh X, đỉnh B tương ứng với đỉnh Y. Biết AB = 3, BC = 4 và XY = 5. Tính YZ?

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 7: Cho ΔABC có AB = 4cm, BC = 6cm, AC = 5cm. ΔMNP có MN = 3cm, NP = 2,5cm, PM = 2cm thì tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp án đúng là B.

Bài 8: Cho biết và đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD là 10cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, CD?

A. AB = 35cm, CD = 25cm
B. AB = 20cm, CD = 30cm
C. AB = 25cm, CD = 35cm
D. AB = 30cm, CD = 20cm

Lời giải:

Đáp án đúng là C.

Bài 9: Cho ΔABC, đường phân giác góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 10cm, BC = 15cm, AD = 6cm. Tính AC = ?

A. 6cm
B. 9cm
C. 12cm
D. 15cm

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 10: Cho đoạn AC vuông góc với CE. Nối A với trung điểm D của CE và E với trung điểm B của AC, AD và EB cắt nhau tại F. Cho BC = CD = 15cm. Tính diện tích tam giác DEF theo đơn vị cm2?

Lời giải:

Đáp án đúng là C.

Bài 11: Cho tam giác ABC có BC = 8cm; BH và CK (H ∈AC, K ∈ AB) là hai đường trung tuyến kẻ từ B và C. Tính độ dài đoạn HK.

A. HK = 2cm
B. HK = 4cm
C. HK = 6cm
D. HK = 8cm

Lời giải:

Đáp án đúng là B.

Bài 12: Một người đo chiều cao của cây nhờ 1 cọc chôn xuống đất, cọc cao 2,45 m và đặt xa cây 1,36m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 0,64m thì người ấy nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng, Hỏi cây cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,65m.

A. 4,51m
B. B. 5,14m
C. C. 5,41m
D. D. 4,15m

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 13: Cho ΔA’B’C’ ~ ΔABC. Biết SA’B’C’ = SABC và hiệu 2 chu vi của 2 tam giác là 16m. Tính chu vi mỗi tam giác?

A. CA’B’C’ = 30m, CABC = 46m
B. CA’B’C’ = 56m, CABC = 40m
C. CA’B’C’ = 24m, CABC = 40m
D. CA’B’C’ = 40m, CABC = 56m

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 14: Cho tam giác MNP vuông ở M và có đường cao MK.

A. ΔKNM ~ ΔMNP ~ ΔKMP
B. MK2 = NK.PK
C. Cả A, B đều sai
D. Cả A, B đều đúng

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 15: Tỉ số các cạnh bé nhất của 2 tam giác đồng dạng bằng 2/5. Tính chu vi p, p’ của 2 tam giác đó, biết p’ - p = 18?

A. p = 12; p’ = 30
B. p = 30; p’ = 12
C. p = 30; p’ = 48
D. p = 48; p’ = 30

Lời giải:

Đáp án đúng là A.

Bài 16: Cho ΔA’B’C’ ~ ΔABC có chu vi lần lượt là 50cm và 60cm. Diện tích của ΔABC lớn hơn diện tích của ΔA’B’C’ là 33cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

A. 98cm2
B. B. 216cm2
C. C. 59cm2
D. D. 108cm2

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 17: Cho ΔA’B’C’ ~ ΔABC có chu vi lần lượt là 50cm và 60cm. Diện tích của ΔABC lớn hơn diện tích của ΔA’B’C’ là 33cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

A. 98cm2
B. B. 216cm2
C. C. 59cm2
D. D. 108cm2

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 18: Cho hình bình hành ABCD, điểm F nằm trên cạnh BC. Tia AF cắt BD và DC lần lượt ở E và G. Chọn câu đúng nhất.

A. ΔBFE ~ ΔDEA
B. ΔDEG ~ ΔBAE
C. AE2 = GE.EF
D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

Đáp án đúng là C.

Bài 19: Cho tam giác MNP vuông ở M và có đường cao MK.

A. ΔKNM ~ ΔMNP ~ ΔKMP
B. MK2 = NK.PK
C. Cả A, B đều sai
D. Cả A, B đều đúng

Lời giải:

Đáp án đúng là D.

Bài 20: Cho hình chữ nhật ABCD có E là trung điểm của AB. Tia DE cắt AC ở F, cắt CB ở G. Chọn câu đúng.

A. FD2 = FE.FG
B. 2FD = FE.FG
C. FD.FE = FG2
D. Cả A, B, C đều sai

Lời giải:

Đáp án đúng là A.

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
1