Cách sử dụng "many" và "much" trong tiếng Anh: Hãy biết chúng để không nhầm lẫn!

Giới thiệu Trong tiếng Anh, có nhiều từ có nghĩa tương tự nhau nhưng tùy vào ngữ cảnh mà chúng được sử dụng khác nhau. Hai từ "many" và "much" cũng thuộc nhóm này. Chúng...

Cách sử dụng many và much trong tiếng Anh

Giới thiệu

Trong tiếng Anh, có nhiều từ có nghĩa tương tự nhau nhưng tùy vào ngữ cảnh mà chúng được sử dụng khác nhau. Hai từ "many" và "much" cũng thuộc nhóm này. Chúng đều có nghĩa là "rất nhiều" hoặc "số lượng lớn", nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết!

Cách dùng

1. Many và much thường được dùng với danh từ.

 • "Many" đi với danh từ đếm được số nhiều (countable nouns). Ví dụ: Có rất nhiều cây ở làng tôi (There are many trees in my village).
 • "Much" được sử dụng với danh từ không đếm được (uncountable nouns). Ví dụ: Tối nay con có nhiều bài tập phải làm quá (I have so much homework tonight!).
 • "Much" cũng có thể dùng với tên người và tên địa danh. Ví dụ: Gần đây tôi hay gặp Howard (I have seen too much of Howard recently). Đan Mạch không có mấy đồi núi (Not much of Denmark is hilly).

2. Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn.

 • Trong câu phủ định và câu nghi vấn, chúng thường được sử dụng. Tuy nhiên, trong câu khẳng định, có thể dùng các từ khác như "plenty of", "a lot", "lots of" để thay thế. Ví dụ: Đôi khi, chúng ta không muốn nói quá nhiều (How much money have you got? I’ve got plenty). Anh ta có nhiều bạn nam nhưng không biết nhiều bạn nữ (He got lots of men friends, but he doesn’t know many women).

3. Much dùng như một phó từ.

 • "Much" có thể đứng trước động từ nhưng đứng sau "very" và sau câu phủ định của câu. Ví dụ: Tôi không đi du lịch nhiều như trước đây (I don’t travel much these days). Tôi rất đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn (I much appreciate your help).

4. Much too much / many so many (để nhấn mạnh)

 • Dùng độc lập sau mệnh đề chính, trước danh từ mà nó bổ ngữ. Ví dụ: Một quảng cáo trên truyền hình trong 30 giây có giá 300.000 đô la, quá nhiều cho đa số doanh nghiệp (The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most businesses).

Bài tập ứng dụng

Chọn đáp án đúng vào chỗ trống:

 1. There are ____ things to do here. A. many B. much C. a lot D. some

 2. We’ve got ____ tea in the house. A. many B. a lot C. some D. any

 3. She doesn’t have ____ books. A. much B. many C. some D. any

 4. We don’t eat ____ meat. A. some B. much C. any D. many

 5. We haven’t got ____ time. A. much B. a lot C. many D. some

 6. There aren’t ____ houses in this town. A. much B. many C. a lot D. some

 7. Has she got ____ milk in her glass? A. a lot of B. some C. many D. much

 8. My sister Hoa has ____ friends. A. many B. much C. lots of D. some

 9. There are ____ teachers in this school. A. many B. much C. any D. some

 10. There aren’t ____ cartoons on TV. A. some B. much C. many D. a lot of

Đáp án:

 1. A
 2. D
 3. B
 4. B
 5. A
 6. B
 7. D
 8. A
 9. A
 10. B

Hãy thực hiện bài tập trên để nắm rõ cách sử dụng "many" và "much". Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hai từ này trong tiếng Anh.

1