Xem thêm

Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Hướng tới một tương lai rực rỡ

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi tắt là Chương trình 2018) là chương trình giáo dục và đào tạo mới cho học sinh ở mọi cấp học phổ thông. Được ban hành vào...

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi tắt là Chương trình 2018) là chương trình giáo dục và đào tạo mới cho học sinh ở mọi cấp học phổ thông. Được ban hành vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, chương trình này nhằm thay thế và kế thừa chương trình giáo dục phổ thông 2006 đang được áp dụng tại Việt Nam.

Hướng tới sứ mệnh hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chương trình 2018 đặt người học là trung tâm, chuyển nền giáo dục từ chú trọng kiến thức sang chú trọng phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ. Chương trình cũng tập trung vào hoạt động trải nghiệm và thực hành, giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào đời sống thực tế.

Với mục tiêu thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình 2018 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chương trình này được xây dựng theo hướng mở, cho phép địa phương chủ động trong việc triển khai kế hoạch giáo dục và tạo điều kiện cho các nhà biên soạn sách và người dạy phát huy tính chủ động của mình.

Chương trình giáo dục phổ thông mới không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn ưu tiên giúp học sinh phát triển các kĩ năng và áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Nó cũng chịu ảnh hưởng từ triết lý giáo dục "học để biết - học để làm - học để chung sống - học để tự khẳng định mình" và mô hình giáo dục STEM.

Chương trình này chia làm hai giai đoạn chính: giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9 và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12. Để hoàn thành chương trình, học sinh cần đạt được 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi theo yêu cầu.

Với việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, hệ thống giáo dục Việt Nam đang trải qua nhiều sự thay đổi và chuyển biến. Lần đầu tiên sau năm 1975, mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội đều có thể tham gia biên soạn sách giáo khoa. Mặc dù quá trình triển khai chương trình còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng đã đạt được một số hiệu quả nhất định.

Chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và từng cơ sở giáo dục phổ thông, và nắm vững tư tưởng của nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Với việc tập trung vào học sinh, Chương trình 2018 hướng tới việc phát triển toàn diện con người, từ kiến thức đến phẩm chất, từ khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống đến lựa chọn nghề nghiệp, góp phần vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là bước tiến quan trọng trong sự phát triển giáo dục của Việt Nam. Với sự thay đổi và cải tiến, chúng ta hy vọng rằng các học sinh sẽ được trang bị những kiến thức, kĩ năng và phẩm chất cần thiết để đối mặt với thế giới hiện đại và tương lai.

1