Xem thêm

Công thức hoá học lớp 8, lớp 9 và cách ghi nhớ nhanh nhất

Hóa học là một lĩnh vực quan trọng trong đó các công thức tính đóng vai trò không thể thiếu. Chúng ta sử dụng công thức để mô tả, dự đoán và hiểu về sự...

Hóa học là một lĩnh vực quan trọng trong đó các công thức tính đóng vai trò không thể thiếu. Chúng ta sử dụng công thức để mô tả, dự đoán và hiểu về sự tương tác giữa các hợp chất hóa học. Các công thức này giúp chúng ta biểu diễn cụ thể các quy luật và mối quan hệ giữa các yếu tố hóa học, từ khối lượng đến tương tác giữa các nguyên tố và phân tử.

Công thức tính số mol

Công thức tính số mol dựa vào khối lượng và khối lượng mol

Công thức: n = m/M

Trong đó:

 • n: số mol (mol)
 • m: khối lượng chất đã biết (g)
 • M: khối lượng mol (g/mol)

Công thức tính số mol chất khí

Với V ở điều thường: n = V/24

Với V ở điều kiện tiêu chuẩn (ĐKTC): n = V/22,4

Trong đó: V là thể tích (lít)

Công thức tính số mol khi biết nồng độ và thể tích dung dịch

Công thức: n = Cm * V

Trong đó:

 • Cm: nồng độ dung dịch (mol/lít)
 • V: thể tích dung dịch (lít)

Công thức tính số mol khi biết nồng độ phần trăm

Công thức: n = C% mdd / (100 mct)

Trong đó:

 • C%: nồng độ phần trăm (%)
 • mdd: khối lượng dung dịch (g)
 • mct: khối lượng chất tan (g/mol)

Công thức tính số mol khi biết áp suất, nhiệt độ và hằng số R

Công thức: n = P V(ĐKTC) / (R T)

Trong đó:

 • P: áp suất (atm)
 • R: hằng số (22,4 hoặc 273)
 • T: nhiệt độ (0C + 273) hoặc (0K)

Công thức tính số mol khi biết số hiệu nguyên tử

Công thức: n = N / NA

Trong đó:

 • N: số nguyên tử
 • NA: số Avogadro (NA = 6,02 * 10^23)

Công thức tính tổng số mol của hỗn hợp chất

Công thức: nhh = n1 + n2 + ...

Trong đó:

 • nhh: tổng số mol của hỗn hợp chất
 • n1, n2: số mol từng chất trong hỗn hợp

Công thức tính khối lượng

Công thức: m = n * M

Công thức tính khối lượng khi biết nồng độ phần trăm: m = C% * Vdd / 100%

Trong đó:

 • n: số mol chất (mol)
 • M: khối lượng mol (g)
 • C%: nồng độ phần trăm (%)
 • Vdd: thể tích dung dịch (lít)

Công thức tính thành phần phần trăm

Phần trăm theo khối lượng

Công thức: %A = (amA * 100%) / mhh

Trong đó:

 • mhh: tổng khối lượng của hỗn hợp chất
 • amA: hệ số cân bằng phương trình

Phần trăm theo thể tích (số mol)

Công thức: %A = (anA * 100%) / nhh

Trong đó:

 • nhh: tổng số mol của hỗn hợp chất
 • anA: hệ số cân bằng phương trình

Công thức tính nồng độ dung dịch

Công thức tính nồng độ mol

Công thức: Ccm = n / V

Công thức tính nồng độ phần trăm: C% = mct / mdd * 100%

Trong đó:

 • n: số mol chất tan trong dung dịch (mol)
 • V: thể tích dung dịch (lít)
 • mct: khối lượng chất tan (g)
 • mdd: khối lượng dung dịch (g)

Công thức tính khối lượng dung dịch

Công thức: mdd = mct + mdm

Công thức tính khối lượng dung dịch khi biết thể tích: mdd = Vdd * D

Trong đó:

 • mct: khối lượng chất tan (g)
 • mdm: khối lượng dung môi (g)
 • Vdd: thể tích dung dịch (ml)
 • D: khối lượng riêng (g/ml)

Công thức tính độ tan

Công thức: S = mct / mdm * 100%

Trong đó:

 • mct: khối lượng chất tan (g)
 • mdm: khối lượng dung môi (g)

Công thức tính tỉ khối của chất khí

Công thức: dAB = M A / M B

Tỉ khối so với không khí: dAKK = M A / 29

Trong đó:

 • M A: khối lượng mol chất tan A (g/mol)
 • M B: khối lượng mol chất tan B (g/mol)

Công thức tính khối lượng mol

Công thức: M A = dAB x M B, M A = dAKK x 29

Trong đó:

 • M A: khối lượng mol chất tan A (g/mol)
 • M B: khối lượng mol chất tan B (g/mol)

Công thức tính độ rượu

Công thức: Độ rượu = VRnguyên chất / VddR x 100%

Trong đó:

 • VRnguyên chất: thể tích rượu nguyên chất (ml)
 • VddR: thể tích rượu pha loãng (ml)

Công thức tính hiệu suất phản ứng

Công thức: H% = mtt / mlt x 100%

Trong đó:

 • mtt (nlt Vlt): khối lượng (số mol / thể tích) lý thuyết (g/mol)
 • mlt (ntt Vtt): khối lượng (số mol / thể tích) thực tế (g/mol)

Công thức định luật bảo toàn khối lượng

Công thức: m A + m B = m C + m D

Ví dụ: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Áp dụng công thức tính định luật bảo toàn khối lượng:

2m NaOH + m H2SO4 = m Na2SO4 + 2m H2O

Bảng công thức hoá học là một công cụ quan trọng trong ngành hóa học. Chúng giúp biểu diễn cấu trúc phân tử và phản ứng hóa học một cách đơn giản và chính xác. Hy vọng các công thức hoá học cơ bản này sẽ giúp bạn học tập hiệu quả và đạt kết quả tốt.

1