Xem thêm

Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI || HaUI

Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội là một quá trình tinh tế và chi tiết, đảm bảo rằng những bài viết xuất...

Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội là một quá trình tinh tế và chi tiết, đảm bảo rằng những bài viết xuất bản trên tạp chí đáp ứng chuẩn chất lượng cao của ngành công nghiệp. Quy trình này bao gồm các bước từ nhận bài đến phát hành, đảm bảo mọi bài viết được xem xét kỹ lưỡng và chuẩn bị thích hợp trước khi đăng.

Diễn giải quy trình

Triển khai kế hoạch xuất bản

Đầu tháng của mỗi kỳ xuất bản, bộ phận Thư ký - Trị sự (TK-TS) xây dựng, trình duyệt và triển khai kế hoạch xuất bản của Tạp chí.

Nhận bài và thẩm định sơ bộ

Bộ phận TK-TS tiếp nhận bài báo và tiến hành kiểm tra, rà soát, và thẩm định sơ bộ bài báo theo các tiêu chí của Tạp chí về hình thức và bố cục. Các bài viết đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến bước phản biện.

Phản biện

Quá trình phản biện được thực hiện đúng theo quy trình của tạp chí. Sau khi phản biện, các bài viết được đề nghị bởi Thư ký - Trị sự sẽ được tổng hợp và trình lãnh đạo tạp chí duyệt đăng. Trong trường hợp không đạt yêu cầu, kết quả phản biện sẽ được thông báo cho tác giả.

Duyệt đăng

Các bài viết được đề nghị đăng sẽ được trình lãnh đạo tạp chí duyệt. Nếu bài viết được chấp nhận, Thư ký - Trị sự sẽ thông báo cho tác giả và chuyển sang bước biên tập, thiết kế.

Biên tập, thiết kế bản bông

Bài viết được duyệt đăng sẽ được biên tập, chỉnh sửa, và trình bày theo quy định của Tạp chí. Sau đó, bản báo sẽ được thiết kế và trình lãnh đạo tạp chí kiểm duyệt.

Duyệt in

Sau khi thiết kế bản bông được duyệt, bộ phận Thư ký - Trị sự trình lãnh đạo tạp chí duyệt thiết kế bản bông. Nếu thiết kế đạt yêu cầu, bước tiếp theo sẽ được thực hiện. Trái lại, yêu cầu chỉnh sửa sẽ được gửi cho Biên tập viên và thiết kế lại.

In ấn

Bộ phận Thư ký - Trị sự thực hiện thủ tục in ấn theo quy định hành chính. Nhà in chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và số lượng bản in như đã ký kết với Nhà trường.

Lưu chiểu

Sau khi hoàn tất, bộ phận Thư ký - Trị sự thực hiện nộp lưu chiểu theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, và quy định nội bộ của Nhà trường và Tạp chí.

Phát hành

Bộ phận Thư ký - Trị sự thực hiện phát hành Tạp chí theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, và quy định nội bộ của Nhà trường và Tạp chí.

Với quy trình chặt chẽ và đáng tin cậy này, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội đảm bảo mang đến độc giả những bài viết chất lượng cao và đáng tin cậy trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Các chữ viết tắt:

  • TBT: Tổng biên tập
  • TK-TS: Thư ký - Trị sự
  • BTV: Biên tập viên
1