Xem thêm

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc: Thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu

Hình ảnh minh họa Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc. Được thành lập vào năm 1945, UNESCO đã...

UNESCO Hình ảnh minh họa

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc. Được thành lập vào năm 1945, UNESCO đã đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới thông qua hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin.

Khám phá văn hóa và giáo dục

UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên và 12 quan sát viên. Trụ sở chính của tổ chức nằm tại Paris, Pháp và có 53 văn phòng khu vực để hỗ trợ các hoạt động toàn cầu của tổ chức.

Với sứ mệnh là trung tâm của văn hóa và khoa học thế giới, UNESCO đã mở rộng hoạt động của mình trong những năm qua. Tổ chức này hỗ trợ dịch thuật và phổ biến văn học thế giới, giúp thành lập và bảo vệ các Di sản Thế giới có tầm quan trọng về văn hóa và tự nhiên, nỗ lực thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trên toàn cầu và tạo ra các xã hội tri thức toàn diện thông qua thông tin và truyền thông.

Để đạt được những mục tiêu này, UNESCO tài trợ các dự án nhằm nâng cao khả năng đọc viết, cung cấp đào tạo kỹ thuật và giáo dục, thúc đẩy khoa học, bảo vệ truyền thông độc lập và tự do báo chí, bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự đa dạng văn hóa.

UNESCO Hình ảnh minh họa

Chức năng chính của UNESCO

UNESCO có 3 chức năng hoạt động chính:

 1. Khuyến khích sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua những phương tiện thông tin rộng rãi và khuyến nghị hiệp định quốc tế cần thiết để khuyến khích tự do giao lưu tư tưởng bằng ngôn ngữ và hình ảnh.

 2. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục quần chúng và truyền bá văn hóa bằng cách:

  • Hợp tác với các nước thành viên trong việc phát triển các hoạt động giáo dục theo yêu cầu của từng nước.
  • Hợp tác giữa các quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng về giáo dục cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính hoặc bất kỳ sự khác biệt nào về kinh tế hay xã hội.
  • Đề xuất các phương pháp giáo dục thích hợp để luyện tập thiếu nhi toàn thế giới về trách nhiệm của con người tự do.
 3. Duy trì, tăng cường và truyền bá kiến thức bằng cách:

  • Bảo tồn và bảo vệ di sản thế giới về sách báo, tác phẩm nghệ thuật và các công trình lịch sử hay khoa học, khuyến nghị với các nước hữu quan về các Công ước quốc tế cần thiết.
  • Khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia về tất cả các ngành hoạt động trí óc, trao đổi quốc tế những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa kể cả trao đổi sách báo, tác phẩm nghệ thuật, dụng cụ thí nghiệm và mọi tư liệu có ích.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các dân tộc tiếp xúc với các xuất bản phẩm của mỗi quốc gia thông qua các phương pháp hợp tác quốc tế thích hợp.

Chức năng quản lý và cơ cấu của UNESCO

UNESCO được tổ chức với một Đại hội đồng, một Hội đồng Chấp hành và một Ban Thư ký. Đại hội đồng gồm các đại diện của các nước thành viên UNESCO và Hội đồng Chấp hành gồm các ủy viên được bầu ra từ các đại biểu của các nước thành viên. Ban Thư ký UNESCO bao gồm Tổng Giám đốc và nhân viên thừa nhận là cần thiết.

Hiện nay, UNESCO có 195 quốc gia là thành viên. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc có quyền gia nhập UNESCO. Các quốc gia khác có thể được chấp nhận nếu được Hội đồng Chấp hành giới thiệu và Đại hội đồng biểu quyết với đa số hai phần ba thành viên có mặt tán thành.

Các quốc gia thành viên thường thành lập một Ủy ban quốc gia UNESCO, trong đó có đại diện của Chính phủ và các ngành Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thông tin. Ủy ban này làm nhiệm vụ cố vấn cho đoàn đại biểu nước mình ở Đại hội đồng và cho Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến UNESCO.

Lịch sử và mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế

Sứ mệnh hợp tác quốc tế của UNESCO có nguồn gốc từ năm 1921, khi Hội Quốc Liên bầu chọn một Ủy ban để nghiên cứu tính khả thi của việc các quốc gia tự do chia sẻ những thành tựu văn hóa, giáo dục và khoa học. Từ đó, các cơ quan ICIC và IIIC đã được thành lập để thực hiện công việc này, nhưng bị ảnh hưởng bởi Thế chiến II.

Sau cuộc chiến, vào năm 1945, Hội nghị ECO/CONF đã triệu tập và Hiến chương UNESCO đã được ký kết. Đại hội đồng đầu tiên của UNESCO được tổ chức vào năm 1946, và từ đó tổ chức này đã phát triển và có sự đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, giáo dục và văn hóa trên toàn cầu.

Với những thành tựu quan trọng về chống phân biệt chủng tộc, bảo tồn di sản văn hóa và cung cấp giáo dục cơ bản cho mọi người, UNESCO đã góp phần không nhỏ vào xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

1